‘இஸ்லாமிய நாட்காட்டி 1443’ இன் அறிவியல்

Posted on

பிறையின் உதயம்-மறைவு, பிறை உதயமாகி மறைவதற்கும் சூரியன் உதயமாகி மறைவதற்கும் இடையேயுள்ள வேறுபாடுகள், பிறை தொடக்கம் / பிறையின் வயது, பிறையின் ஒளி போன்றவற்றை படங்களுடன் விளக்கி மாதங்களை எவ்வாறு கணக்கிடுவது என்பதை இக்கட்டுரை விளக்குகிறது. அத்துடன் ஹிஜ்ரி கமிட்டியினர் செய்யும் குழப்பத்திற்கான காரணத்தையும் தெளிவுபடுத்துகிறது.